Bookmark and Share

pravidla Moravského poháru 2022

Vydáno dne 11. 04. 2022 (815 x přečteno)


 

 

Pravidla Moravského poháru- liga MHJ a PRL v PÚ 2022

 

Pořadatel ligy – Rada MPPÚ.

 

Složení, práva a povinnosti

 

a)     Rada je složena ze zástupců pořádajících sborů. Složení rady je uzavřené a o jejím doplnění příp. výměně jejich členů rozhoduje rada hlasováním. 

 

b)     Rada schvaluje pravidla ligy, kalendář soutěží, přijímá nové soutěže a také má právo nepřidělit soutěž. 

 

c)     Rada nebo její delegát má právo v případě závažného či opakovaného porušování pravidel potrestat družstvo odebráním bodů nebo vyloučit družstvo z MPPÚ bez nároku na vrácení zápisného.  

 

d)     Rada je povinna vyslat na každou soutěž 2 své delegáty a to ze sborů, kteří pořádají  předchozí soutěž. Na první kolo ligy jsou vysláni delegáti ze sboru, kteří pořádají poslední soutěž v lize. Delegáti dohlíží na regulérnost a dodržovaní podmínek MPPÚ během závodu a na kontrolu zahajovacího a závěrečného nástupu. 

 

e)     Delegát rady MPPÚ má právo na dané soutěži rozhodnout nepřidělovat body, pokud zjistí nedostatky, které znemožňují regulérnost soutěže (nevhodný terén, vážná organizační pochybení, rozpor s pravidly MPPÚ, náhlá extrémní změna počasí apod.) 

 

f)      Rada má povinnost použít veškeré vybrané finanční prostředky (zápisné pořadatelů, zápisné družstev, poplatky za zapůjčení a sponzorské dary) na vyhodnocení ligy při závěrečné soutěži. 

 

 

 

Pořadatelé soutěží MPPÚ

 

Povinnosti  

 

a)     Je povinen uhradit poplatek pro zařazení soutěže do ligy, který činí 1000Kč. Sbory pořádající soutěž MPPÚ jsou povinny podílet se na prezentaci ligy, jejich sponzorů a podílet se na vyhledávání a získávání nových sponzorů pro celkové vyhodnocení ligy.

 

b)     Je povinen uhradit příspěvek na konečné vyhodnocení ligy a to ve výši 1000kč .

 

c)     Je povinen dodržet čas zahájení soutěže čímž je rozuměn nástup družstev. Sobota 10:00 nebo 13:00, neděle 10:00. Vyjma nočních soutěží

 

d)     Je povinen umožnit registraci družstev na web. Firesport.eu

 

e)     Označit na startovní a výsledkové listině družstva zařazena do ligy na dané soutěži, která mají nárok na přidělení bodů. 

 

f)      Převzít od předchozího pořadatele reklamní bannery a provést jejich vyvěšení na vlastní soutěži na viditelném a sledovaném místě. 

 

g)     Převzít od předchozího pořadatele měřidla pro přejímku materiálu. 

 

h)     Zajistí odpovídající zdravotní službu. 

 

i)       Vyplatit na finančních odměnách minimálně 3000Kč a ve všech kategoriích odměnit minimálně první tři družstva věcnou cenou (pohárem, plaketou apod.) 

 

j)       Dodržet přestávky a to maximálně 20min mezi kategoriemi a 30min. do vyhlášení výsledků. 

 

k)     Zajistí adekvátní trať a elektronickou časomíru (Podrobněji specifikováno v technických podmínkách.) 

 

l)       Předá výsledkové listiny určeným zástupcům a delegátovi PRL. Výsledky budou oficiálně zveřejňovány na stránkách www.mpmhj.firesport.eu

 

m)   Dodržet jednotné startovné 200Kč. 

 

n)     Zajistí dostatečnýpočet rozhodčích a jejich vybavení –min. 1 kvalifikovaný ostatní mohou být pouze poučení. 

 

  • o)     Dodržet pořadí kategorií při soutěžích pořádaných na trati ,,3B“ a to MUŽI, ŽENY, 35+, na trati ,,2B“ lze použít smíšené pořadí kategorií. 

 

Práva 

 

a)     Má právo zrušit nebo přeložit soutěž avšak pouze ze závažných či mimořádných důvodů.(Nezpůsobilá trať vlivem počasí,…) Tato změna musí být schválena radou MPPÚ. 

 

b)     Pořadatel má právo prostřednictvím svého zástupce podávat připomínky a náměty radě

 

MPPÚ.  

 

c)     Zaplacením poplatku (1000Kč) má právo přihlásit 1 družstvo do každé kategorie (M, Ž a 35+) a to bez povinnosti hrazení evidenčního poplatku.  

 

d)     Má právo provést soutěž dvoukolově a to při účasti nižší jak 10 družstev v jednotlivých kategoriích a po dohodě s vedoucími soutěžních družstev a delegáty MPPÚ. 

 

Soutěžní družstva

 

Povinnosti  

 

a)     Každé družstvo, které chce bodovat do MPPÚ je povinno zaplatit evidenční poplatek. Poplatek v kategorii muži - 500Kč, kategorie ženy a 35+ - 300Kč. Platba na první soutěži ligy do startu prvního družstva.

 

Např.(SDH Horní-muži 500Kč / SDH Dolní–muži, ženy 800Kč / SDH Pravá-muži, ženy, 35+ 1100Kč)

 

b)     Zaplatit startovné do zahájení - nástupu (muži), ženy a 35+ do ukončení mužské kategorie jednotlivých soutěží. U nočních soutěží a soutěží na 2B platí pravidlo zaplacení startovného do zahájení soutěže (nástupu) pro všechny kategorie. Při nezaplacení startovní pořadí družstva propadá a body se na dané soutěži družstvu nepřidělují.

 

Zaplacením startovného na soutěži družstvo souhlasí s pravidly MPPÚ a zavazuje se k jejich dodržování.

 

c)     Zúčastnit se zahajovacího nástupu v počtu 3 členů(kat. muži) –ústroj jednotné dresy, nebo jednotné týmové oblečení se zjevným označením SDH.   

 

NOČNÍ SOUTĚŽE JSOU TOHOTO PRAVIDLA ZPROŠTĚNY  

 

d)     Zúčastnit se vyhodnocení v počtu 1 člen(všechny kat. na bodovaných pozicích 2b. a výše)

 

ústroj dres nebo triko se zjevným označením SDH.

 

NOČNÍ SOUTĚŽE JSOU TOHOTO PRAVIDLA ZPROŠTĚNY  

 

e)V případě účasti dvou družstev jednoho SDH v jedné kategorii se druhé družstvo dostaví ke kontrole při přípravě prvního družstva k rozhodčímu základny. 

 

Práva 

 

a)     Družstvo zařazené do MPPÚ i mimo MPPÚ si smí na dané soutěži zapůjčit 2 soutěžící. A to neomezeně krát v ročníku. Skutečnost nahlásí a uhradí poplatek 50Kč za každého zapůjčeného závodníka a to pořádajícímu sboru při prezenci – půjčení musí mít tým zaplacené do svého útoku. Zapůjčený člen nastupuje v dresu svého SDH. Závodník může běžet v rámci závodu neomezeně krát. 

 

b)     Má právo podání protestu jen proti hodnocení svého pokusu. A to písemně do 10ti minut od ukončení pokusu. Výše kauce 500 Kč.

 

V případě sporu nebude brán zřetel rozhodčím na pořízenou video a fotodokumentaci. 

 

c)     Družstvo smí požádat (rozhodčího základny) o průběžné nedoplňování kádě. Poté však nelze podat protest proti nedokončení pokusu z důvodu nedostatku vody. 

 

Ostatní ustanovení 

 

a)     Družstvo tvoří 5-7 závodníků. 

 

b)     Závodníci v kat. muži a ženy musí v den soutěže dovršit věk minimálně 15 let. V kategorii  35+ minimálně 35 let. Z toho maximálně jeden člen 30 let.  

 

 

 

 

 

Technické podmínky (trať, vybavení a časomíra)

 

Trať 

 

a)     Muži 3B (90m / značky 18m) pokud pořadatel nemá prostorové možnosti, trať smí být zkrácena na 2B (70m / značky 17,5m) 

 

b)     Ženy a 35+ 2B (70m / značky 17,5m) 

 

c)     Základna 2x2x0,1m. Boční hrany základy jsou plné. 

 

d)     Přípravná základna může být pouze zřetelně vyznačena páskou či barvou v blízkosti základny. Dle uvážení a možností pořadatele. 

 

e)     Káď minimální obsah 1000l . Minimální výška kádě 0,8m.  Bez ostrých hran a výstupků.

 

f)      Povrch pod základnou a kádí zpevněný (asfalt, dlažba apod.) 

 

g)     Prostor pro měření hadic vyznačený například praporky o délce 19m. 

 

Vybavení 

 

a)     Požární stříkačka (stroj) schválená k provozu v ČR s funkčními uzávěry a klapkou dle velikosti čerpadla až skupiny PS16. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou. Sportovní svody povoleny. 

 

b)     Savice 2,5m +-0,05m , průměr 110mm, minimální počet závitů 2,5. O-kroužky povoleny.  Podložka pod savice (kříž) smí být použita max. tl. 10mm s hladkým povrchem. 

 

c)     Koš s funkční zpětnou klapkou ovládanou z vnější strany koše, maximální velikost oka je 12,5x12,5mm, měřeno od středu drátu. 

 

d)     Rozdělovačmusí mít všechny uzávěry funkční, ovládací prvky bez ostrých hran. 

 

e)     Proudnice vlastní průměr výstřikové trubice 12,4mm – 13mm

 

f)      Hadice - C42 o min. šířce 65mm / B65 o min. šířce 100mm / délka hadic min. 19m

 

g)     Půlspojky mohou být upraveny (vypilovány) 

 

ZA VEŠKERÝ POUŽITÝ MATERIÁL K PLNĚNÍ DISCIPL. ZODPOVÍDÁ VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE

 

Časomíra 

 

a)     Elektronická se zobrazením průběhu času pokusu na displeji. 

 

b)     Terče sklopné se signalizací (mechanismus válce nebo kyvadla) 

 

c)     Minimální rozměr desky terče 50x50 cm průměr otvoru v desce 50mm

 

d)     V případě poruchy časomíry musí pořadatel zajistit opravu či výměnu a to do 30 minut. Neukončená kategorie se v tom případě opakuje nebo pokračuje dále a to bez přidělení bodů do MPPÚ. V případě další poruchy delší jak 30 minut se vdané kategorii body nepřidělují a následné pokračování soutěže bude řešeno dohodou mezi pořadatelem, vedoucími družstev a delegátem MPPÚ.

 

 

 

Provedení útoku jeho hodnocení a ostatní ustanovení

 

Provedení útoku - v kategorii M, Ž, 35+ dle platné ,,Směrnice hasičských sportovních soutěží“, vydané SH ČMS a těchto pravidel. V případě jejich odlišností se použijí pravidla MPPÚ. PÚ bez použití přetlakového ventilu, který nemusí být ani nachystán pořadatelem.

 

a)     Ústroj jednotná, krátký rukáv povolen, tretry s hřeby max. 6mm povoleny, opasek kožený šíře min. 50mm, přilba schváleného typu.  Zákaz videokamer na výstroji vyjma stroje.

 

b)     Příprava 5minut, může být zkrácena po dohodě se zástupce rady MPPÚ a vedoucími soutěžních družstev na dané soutěži až na 3 minuty)  

 

c)     Spojky hadic musí být připraveny tak aby mezi nimi prošel list papíru 

 

d)     Koš musí být našroubován před dotykem šroubení savice s vodní hladinou. Koš smí být vyloven z kádě. Koš musí být našroubován na savici i po vytažení z kádě.

 

e)     Savice nemusí být po dokončení pokusu sešroubovány. 

 

f)      Nástřiková čára je nedotknutelná.

 

g)     Oprava nářadí členové družstva po převzetí základny (zvednutí bílého praporku rozhodčím) nesmí již zasahovat či manipulovat s nářadím. Pouze hrozí-li poškození stroje pádem savice nebo koše apod. na ovládání stroje požádá člen rozhodčího o svolení zdvižením ruky.  Nářadí opravuje vždy jeden člen. 

 

h)     Start – Jakékoliv překročení čáry po pokynu „na místa připravte se“ je bráno jako předčasný start. V případě ulitého startu bude dle posouzení rozhodčího nařízen jeden opakovaný start.

 

i)       Přejímka materiálu probíhá před (šířka hadic, funkčnost klapek, měření proudnic apod.) ale i po (zpravidla měření délky hadic) pokusu. Při jakékoliv zjištěné odlišnosti materiálu proti pravidlům MPPÚ je pokus hodnocen jako neplatný. Měření smí provádět delegáti MPPÚ, hlavní rozhodčí, rozhodčí přípravné základny (je-li na soutěži zřízena) a to namátkově u všech družstev. 

 

j)       Při rovnosti časů dvou týmů rozhoduje o lepším umístění i přidělení bodů rozhoduje druhý terč. Při rovnosti bodů na konci ročníku soutěže rozhoduje o konečném umístění vyšší počet lepších umístění.

 

 

 

k)     Všechna zúčastněná družstva soutěží na vlastní nebezpečí, přebírají tak na sebe veškerá rizika vzniku úrazu, trvalých následků nebo smrti. Za případné zranění tak nenese odpovědnost ani SH ČMS, ani MHJ ani pořadatel soutěže.